Podsumowanie roku 2015 PDF Drukuj
Wpisany przez Admin   

 

 

Otwock, dn. 30-03-2016r.

Fundacja „Smyki na Start”

ul. Kopernika 25/23

05-400 Otwock

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015.

 

Fundacja „Smyki na Start” z siedzibą w Otwocku, ul. Kopernika 25/23.

Zarejestrowana w KRS pod numerem 0000451677 w dniu 22-02-2013 r.

Nr REGON: 146560243

NIP: 5322045330

Prezes Zarządu – Robert Naumiuk

Wiceprezes – Rafał Michałek

Wiceprezes – Katarzyna Bubnowska

Rada Fundacji:

Krzysztof Drabarek – przewodniczący,

Piotr Kossakowski – członek rady,

Rafał Szewczyk – członek rady.


Cele statutowe Fundacji „Smyki na Start”:

a) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich metod upowszechniania wiedzy szczególnie w nauce i edukacji.

b) Propagowanie wykorzystywania w edukacji nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań, kreatywnego myślenia.

c) Promowanie różnorodnych form edukacji pozaszkolnej i wzmacniania rozwoju dzieci i młodzieży.

d) Popularyzacja działań artystycznych, edukacji kulturalnej oraz różnorodnych form twórczości.

e) Upowszechnianie przedsiębiorczości społecznej i aktywności lokalnej.

f) Wspieranie organizacji o podobnym profilu działania.

g) Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z instytucjami edukacyjnymi i badaw­czymi w zakresie działalności informacyjnej, szkoleniowej, badawczej oraz prowadzenia programów edukacyjnych.

h) Kształtowanie postaw prospołecznych, otwartości, tolerancji i zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia.

i) Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w środowisku lokalnym.

j) Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego.

k) Profilaktyka społeczna: zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu jednostek i grup w środowisku lokalnym poprzez propagowanie wzorców aktywizacji, wspólne inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, rozwijanie potencjału jednostkowego i grupowego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) Przygotowywanie i prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

b) Zakup i tworzenie pomocy dydaktycznych, książek, przyborów, urządzeń multimedialnych i technicznych.

c) Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów, wystaw oraz różnorodnych form wypoczynku i rekreacji.

d) Zakładanie klubów, organizowanie warsztatów, kursów i szkoleń.

e) Tworzenie koalicji i partnerstw na rzecz edukacji dzieci i młodzieży.

f) Przyznawanie certyfikatów.

g) Działalność wydawniczą.

h) Prowadzenie działań naukowych i badawczych.

i) Nawiązywanie kontaktów i współpracę z instytucjami publicznymi, samorządami lokalnymi, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami mediów w zakresie celów statutowych fundacji.

j) Wspieranie rozwoju osób zdolnych poprzez programy stypendialne, dofinansowywanie dokształcania itp.

k) Współpracę i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach edukacyjnych.

l) Koordynowanie pomocy wolontariuszy.

m) Pozyskiwanie funduszy i darów w Polsce i za granicą.

n) Odpłatną działalność pożytku publicznego.

W 2015 rozwialiśmy i udoskonalaliśmy naszą działalność w zakresie edukacji podstawowej przy pomocy oferowanej organizacji i przygotowania zawodów modeli szybowców „Smyki na Start”. Drugim ważnym wydarzeniem było podjęcie współpracy z Aeroklubem Warszawskim i reakty­wacja pomieszczeń po dawnej modelarni na Gocławiu i uruchomienie „Modelarni Gocław”.

Pośród zawodów coraz więcej organizowanych jest imprez dedykowanych dla szkół i organi­zacji oraz warsztatów na których dzieci tylko budują i oblatują swój model szybowca oraz otrzymują certyfikat uczestnictwa. Z dużych, znaczących imprez zorganizowaliśmy i przepro­wa­dziliśmy warsztaty i zawody na 2. Mistrzostwach Świata FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych które odbyły się w Pruszkowie w marcu 2015. Zorganizowaliśmy Mini Olimpiadę Szybowcową oraz prowadziliśmy wykłady podczas uroczystości obchodów 100-lecia Politechniki War­szaw­skiej. Kontynuowaliśmy współpracę z firmą „Modelarz Firma Rodzinna” pana Tomasza Olesińskiego dzięki której byliśmy obecni na wielu pokazach i piknikach lotniczych w całej Polsce. Łącznie na 23 imprezach ponad 1500 dzieci zbudowało swoje latające modele szybowca PW-5 „Smyk”.

Najważniejszym wydarzeniem roku 2015 było uruchomienie do pracy dydaktycznej pomieszczeń „Modelarni Gocław”. Fundacja wraz z partnerami przeprowadziła remont lokalu w dawnych hangarach lotniczych przy ul. Wał Miedzeszyński 646 i udostępniła je pod potrzeby warsztatów edukacyjnych. Oficjalne otwarcie modelarni miało miejsce 12 grudnia 2015. W kolejnych latach planujemy doposażyć modelarnię i przygotować ją do wykorzystania w pełnym wymiarze czasu (pięć dni w tygodniu).

W 2015 roku Fundacja Smyki na Start nie prowadziła działalności gospodarczej.

Uchwały Fundacji:

- Uchwała Rady Fundacji „Smyki na Start” z 25 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2014.

W 2015 roku Fundacja uzyskała wpływy z tytułu:

a) darowizny: 20 809,50

b) przychody: 5 820,00 zł

c) inne: 4 219,84

W 2015 roku Fundacja Smyki na Start poniosła następujące koszty:

a) realizację celów statutowych: 26 811,74

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 2 210,88 zł

c) działalność gospodarczą: 0,00 zł

d) pozostałe koszty: 903,97 zł

Fundacja nie zatrudniała w 2015 roku pracowników, zawarła 4 umowy zlecenia.

Nie udzielono w roku 2015 pożyczki ani innego rodzaju wsparcia finansowego.

Na koniec roku 2015 Fundacja posiadała na rachunku bankowym kwotę wartości: 4 170,18 zł.

Stan kasy na dzień 31.12.2015 wynosi 120,43 zł.

Jednocześnie nie posiada akcji, obligacji, udziałów ani innych papierów wartościowych.

W 2015 roku zakupiono następujące środki trwałe: brak.

Fundacja osiągnęła jedynie dochody zwolnione od podatku dochodowego, w 2015 roku złożona została deklaracja CIT-8 za rok 2014. Kwota podatku do zapłaty za 2014 r. wyniosła 0,00 zł.

Zarząd Fundacji „Smyki na Start”.

 

 

Poprzedni artykuł  < >  Następny artykuł